Podmínky použití

Podmínky použití

1.       Úvodní ustanovení

1.1.          Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
-          aukční nabídka je prezentace zboží, případně služby inzerenta, které jsou předmětem internetové aukce konané na webovém rozhraní;
-          ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají prémiové služby poskytované provozovatelem;
-          garážovým prodejem se rozumí fyzický prodej zboží inzerenta, který se koná na určitém místě (v garáži, zahradě apod.);
-          internetová aukce (dále jen „aukce“) je způsob prodeje, kdy prodávající (inzerent) prostřednictvím provozovatele vyzývá ostatní uživatele k podávání návrhů na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je věc nebo služba prezentovaná v příslušné aukční nabídce, a to formou příhozů, a kupujícím se stává uživatel, který před koncem trvání aukce učiní nejvyšší nabídku;
-          inzerát je prezentace nabídky zboží nebo služeb inzerenta prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní za účelem běžného prodeje;
-          inzerce jsou inzeráty, prezentace garážového prodeje, aukční nabídky, případně jiné příspěvky vkládané na webové rozhraní inzerentem za účelem nabídky zboží a služeb či jiné propagace;
-          inzerentem je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerci;
-          občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
-          obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
-          obsahem inzerce se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním inzerce;
-          prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu inzerce na první pozici ve výpisu inzerce, nadlimitní vložení inzerátu a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí a které podléhají zpoplatnění
-          provozovatel webového rozhraní (dále jen „provozovatel“) je Karel Hunčovský, se sídlem Markvartice 332, 407 42, IČ: 49116118, DIČ: CZ6008241987, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín;
-          službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí veškeré funkce webového rozhraní, které provozovatel umožňuje inzerentovi využívat; jde zejména o vkládání inzerce a prémiové služby;
-          Smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb (zejména inzertních) uzavřená mezi provozovatelem a inzerentem dle těchto obchodních podmínek;
-          Systémem RAZDVATŘI (nebo jen „Systémem“) se rozumí automatizovaný systém provozovatele, tvořený softwarem a hardwarem, jehož část je přístupná pro uživatele prostřednictvím webového rozhraní;
-          třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;
-          užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní, zejména vkládání inzerátů;
-          uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém rozhraní registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem za účelem užívání služby provozovatele;
-          vítězem aukce je účastník aukce, který před skončením aukce učinil nejvyšší nabídku (nejvyšší příhoz);
-          vítěznou cenou se rozumí nejvyšší cena předmětu aukce (cena s nejvyšším příhozem) v době skončení aukce;
-          webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.razdvatri.cz.

1.2.          Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a inzerenta při zveřejňování inzerce, objednávce prémiových služeb nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.   

1.3.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.          Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní, Pravidly aukcí (z hlediska pravidel konání aukce, poskytuje-li provozovatel inzerentovi služby v sekci Aukční prodej) a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5.          Je-li inzerent spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou a využívá služeb provozovatele mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Smlouva spotřebitelskou smlouvou a na inzerenta se vztahuje ochrana spotřebitele dle právních předpisů.

1.6.          Inzerent bere na vědomí, že odpoví-li třetí osoba na jeho inzerci zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavírá následně tato třetí osoba kupní (či jinou) smlouvu přímo s inzerentemInzerent proto odpovídá za splnění veškerých povinností prodávajícího vůči kupujícímu (především za řádné odevzdání věci a umožnění kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, případně poskytnutí služby). Pokud inzerent nabízí zboží či služby na webovém rozhraní v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, odpovídá zároveň za splnění povinností podnikatele vůči spotřebiteli, tj. zejména poskytnutí informací podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku (ať už ve svém uživatelském účtu, v samotné inzerci nebo jiným způsobem před uzavřením smlouvy se spotřebitelem).

1.7.          Zadáním inzerce nebo zasláním objednávky prémiových služeb a dále též potvrzením na webovém rozhraní inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

2.       Služby provozovatele

2.1.          Provozovatel poskytuje prostřednictvím webového rozhraní služby ve třech základních sekcích:

2.1.1.       Koupě a prodej

Inzerent na webovém rozhraní zveřejňuje jednotlivé inzeráty s nabídkou běžného prodeje zboží či poskytnutí služeb. Zájemci o přijetí nabídky v inzerátu mohou inzerenta kontaktovat přímo prostřednictvím webového rozhraní v souladu s Podmínkami užití webového rozhraní

Inzerent může bezplatně vložit na webové rozhraní celkem 100 inzerátů. Vložení každého dalšího inzerátu po dosažení tohoto limitu je prémiovou službou.

2.1.2.       Garážový prodej

Inzerent na webovém rozhraní zveřejňuje prezentaci svého garážového prodeje. Inzerent vloží do prezentace mimo jiné nezbytné údaje místo konání garážového prodeje včetně souřadnic, které se následně budou zobrazovat na webovém rozhraní v přehledové mapě.

Prezentace garážového prodeje na webovém rozhraní je bezplatná.

2.1.3.       Aukční prodej

Inzerent na webovém rozhraní zveřejňuje aukční nabídky, na jejichž základě prostřednictvím webového rozhraní uspořádá aukci. Po skončení aukce inzerent kontaktuje vítěze aukce za účelem uzavření kupní smlouvy o předmětu aukce.

Vkládání předmětů do aukce (aukčních nabídek) je bezplatné. Po skončení aukce je inzerent povinen zaplatit provozovateli poplatek z aukce dle těchto obchodních podmínek. Konaní aukce se dále řídí Pravidly aukcí.

2.2.          Jednotlivé služby v rámci výše uvedených sekcí, včetně prémiových služeb, a konkrétní podmínky jejich užívání jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.3.          Využívání jednotlivých služeb ve výše uvedených sekcích je možné pouze prostřednictvím uživatelského účtu. Založení uživatelského účtu a ochrana osobních údajů v souvislosti s využíváním webového rozhraní se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.

 

3.       Inzerce a Smlouva o poskytování služeb

3.1.          Inzerci může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné. Není-li v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní uvedeno jinak, je vkládání inzerce bezplatné.

3.2.          Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové služby. Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace prémiových služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh provozovatele na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.3.          Služby provozovatele, včetně prémiových služeb, jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena okamžikem zveřejněním inzerce na webovém rozhraní. V případě prémiových služeb je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena prémiových služeb.

3.4.          Je-li inzerent spotřebitelem, dává souhlasem s těmito obchodními podmínkami provozovateli výslovný souhlas s poskytnutím prémiových služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zároveň bere inzerent na vědomí, že udělením souhlasu pozbývá v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

4.       Platební podmínky

4.1.          Cenu za prémiové služby uhradí inzerent bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay na základě pokynů, které mu budou po objednání prémiových služeb sděleny Systémem na webovém rozhraní (v jeho uživatelském účtu), případně zaslány na e-mailovou adresu.

4.2.          V případě, že inzerent využije služeb provozovatele v sekci Aukční prodej, je povinen po skončení aukce uhradit provozovateli poplatek z aukce ve výši 5 % z vítězné ceny aukce. Na způsob uhrazení tohoto poplatku se obdobně užije článek 4.1 těchto obchodních podmínek.

4.3.          Právo provozovatele na poplatek z aukce vzniká v okamžiku skončení aukce a není dotčeno skutečností, že nedojde následně k uzavření kupní smlouvy mezi inzerentem a vítězem aukce nebo k zaplacení vítězné ceny.
4.4.          Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní. 


5.       Podmínky inzerce a poskytování služeb

5.1.          Inzerce bude zveřejněna bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře. Objednané prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerce nebo později (dle popisu služby na webovém rozhraní, její povahy nebo volby inzerenta).

5.2.          Inzerce má být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v inzerci (zejména podmínek prezentovaného prodeje) provést úpravu inzerce, případně její odstranění.

5.3.          Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci neuveřejnit nebo uveřejněnou inzerci odstranit, pokud inzerce:
-          není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
-          může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-          inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
a)         multilevel marketingem a provizními systémy nebo
b)         neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví
-          obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
-          obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
-          nebo jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy, obsahuje nabídku a poptávku erotických inzerátů, erotických pomůcek ap.

Na server je také zakázáno vkládat inzeráty s nabídkou půjček, hypoték, úvěrů, exekuce a oddlužení.

5.4.          Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:

-          je vlastníkem věci, která je předmětem inzerce, nebo je vlastníkem zmocněn k tomu, aby inzerci podal;          je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem inzerce;
-          splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerce
-          veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
-          při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
-          si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.5.          Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

5.6.          Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.4 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článku 5.5, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.

5.7.          Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného zboží) přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci s třetími osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

5.8.          V případě Aukčního prodeje budou inzerentovi po skončení aukce Systémem poskytnuty kontaktní údaje vítěze aukce. Inzerent je povinen kontaktovat vítěze aukce za účelem uzavření smlouvy o předmětu aukce, a to do 3 pracovních dní od skončení aukce. Inzerent není oprávněn odmítnout všechny návrhy (příhozy) v aukci, ani aukci po jejím zahájení zrušit a aukční nabídku odstranit (s výjimkou případu uvedeného v článku 8.2 těchto obchodních podmínek).

 

6.       Reklamace

6.1.          Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

6.2.          Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:
-          inzerce z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;
-          prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

6.3.          Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.

6.4.          Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.

6.5.          Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerce. Pokud se závada týká prémiových služeb, poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak, aby odpovídala Smlouvě, případně má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (je-li vada prémiové služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení Smlouvy).

6.6.          Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

7.       Odpovědnost provozovatele

7.1.          Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

 

8.       Doba trvání inzerce a její ukončení

8.1.          Nebude-li inzerce v souladu s těmito obchodními podmínkami některou ze smluvních stran odstraněna, bude na webovém rozhraní zobrazena:

-          v případě inzerátu po dobu 3 měsíců od zveřejnění; inzerent může tuto dobu prodloužit opakovaně vždy o dalších 30 dní, a to obnovením inzerátu prostřednictvím webového rozhraní - tato služba není zpoplatněna;

-          v případě prezentace garážového prodeje do okamžiku skončení takového prodeje;
-          v případě aukční nabídky do skončení aukce.

8.2.          Inzerent je oprávněn odstranit svoji inzerci, s výjimkou aukčních nabídek, kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu. Inzerent není oprávněn odstranit aukční nabídku po zahájení aukce. Výjimku představuje situace, kdy dojde po zahájení aukce ke skutečnosti, která činí plnění, které je předmětem aukce, objektivně nemožným nebo protiprávním (např. zničení či krádež předmětu aukce). V takovém případě je inzerent povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat provozovatele a doložit výše uvedenou skutečnost.

8.3.          Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzerci uvedenou v článku 5.3 těchto obchodních podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškerou inzerci při ukončení provozování webového rozhraní.

8.4.          Prémiové služby jsou poskytovány po dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li inzerce, ke které se prémiové služby vztahují, odstraněna inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

 

9.       Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1.          Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:

-          uchovávat jako důvěrné;
-          neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
-          nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
-          nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2.          Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

9.3.          V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci inzerenta. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

10.   Závěrečná ustanovení

10.1.      Je-li předmětem aukční nabídky nebo inzerátu originál uměleckého díla, jehož autorem není inzerent, na základě inzerce na webovém rozhraní dojde k prodeji takového díla a konečná kupní cena činí 1500 EUR nebo více, je inzerent povinen prostřednictvím provozovatele odvést odměnu za opětovný prodej v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Provozovatel je následně povinen tuto odměnu odvést autorovi nebo kolektivnímu správci, jemuž bylo uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn. Výše odměny za opětovný prodej uměleckých děl je uvedena v příloze č. 1 autorského zákona. Inzerent je povinen skutečnost, že předmětem inzerce je originál uměleckého díla (nebo rozmnoženina, která se považuje za originál uměleckého díla v souladu s § 24 autorského zákona), uvést v popisu zboží v inzerci. Na úhradu této odměny se přiměřeně použije článek 4.1 obchodních podmínek.

10.2.      Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.3.      Je-li inzerent spotřebitel a vznikne-li mezi ním a provozovatelem spor ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má inzerent právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.Toto právo může být uplatněno nejpozději do 1 roku ode dne, kdy inzerent poprvé uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

10.4.      Pro podání stížnosti týkající se služeb provozovatele a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může inzerent rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.6.      Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


Úprava podmínek použití byla aktualizována dne 14.4. 2019