Pravidla aukcí

Pravidla aukcí

Tato pravidla aukcí se vztahují na internetové aukce konané na webovém rozhraní www.razdvatri.cz
provozovaném podnikatelem:
Karel Hunčovský, se sídlem Markvartice 332, 407 42
IČ: 49116118
DIČ: CZ6008241987
zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín
adresa pro doručování: Karel Hunčovský, Markvartice 332, 407 42
kontaktní e-mail: info@razdvatri.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1. Dále v těchto pravidlech aukcí jsou používány některé níže definované pojmy:
- aukční nabídka je prezentace zboží, případně služby prodávajícího, které jsou
předmětem internetové aukce konané na webovém rozhraní;
- internetová aukce (dále jen „aukce“) je způsob prodeje, kdy prodávající
prostřednictvím provozovatele vyzývá ostatní uživatele k podávání návrhů na
uzavření smlouvy, jejímž předmětem je věc nebo služba prezentovaná v příslušné
aukční nabídce, a to formou příhozů, a kupujícím se stává účastník aukce, který
před koncem trvání aukce učiní nejvyšší nabídku;
- kupní smlouvou (nebo jenom „smlouvou“) se rozumí jakákoliv smlouva, uzavřená
prostřednictvím aukce dle těchto pravidel aukcí. Může tedy jít například i o
smlouvu o poskytování služeb;
- kupujícím se rozumí vítěz aukce, tedy účastník aukce, který před skončením aukce
učinil nejvyšší příhoz;
- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;
- Pravidla jsou tato pravidla aukcí;
- prodávajícím je uživatel, jehož zboží nebo služba jsou předmětem aukce;
- provozovatel webového rozhraní (dále jen „my“ nebo „provozovatel“) je Karel
Hunčovský, se sídlem Markvartice 332, 407 42, IČ: 49116118, DIČ: CZ6008241987,
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín;
- předmětem aukce je zboží, případně služby, které jsou prezentovány v aukční
nabídce;
- příhozem se rozumí závazný návrh účastníka aukce na uzavření kupní smlouvy za
cenu předmětu aukce v okamžiku učinění příhozu navýšenou o hodnotu příhozu;
- Systémem RAZDVATŘI (nebo jen „Systémem“) se rozumí automatizovaný systém
provozovatele, tvořený softwarem a hardwarem, jehož část je přístupná pro
uživatele prostřednictvím webového rozhraní;
- účastí na aukci se rozumí vstup do aukce učiněním příhozu;
- účastníkem aukce je každý uživatel, který se účastní aukce prostřednictvím
příhozů;
- uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém rozhraní
registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem užívání funkcí webového
rozhraní;
- vítěznou cenou se rozumí nejvyšší cena předmětu aukce (cena s nejvyšším
příhozem) v době skončení aukce;
- vyvolávací cena je nejnižší cena předmětu aukce nastavená prodávajícím, za
kterou je prodávající ochoten prodat předmět aukce a ke které se přičítají hodnoty
příhozů;
- webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.razdvatri.cz.
1.2. Tato Pravidla vymezují a upřesňují pravidla konání aukcí a účasti na aukcích na webovém
rozhraní a vztahují se na všechny účastníky aukce a na prodávajícího. Užívání všech
ostatních funkčních součástí webového rozhraní se řídí Podmínkami užití webového
rozhraní.
1.3. Jste-li prodávající, řídí se náš vztah dále také Všeobecnými obchodními podmínkami pro
poskytování služeb.
1.4. Vezměte na vědomí, že my jakožto provozovatel pouze poskytujeme prostor pro konání
aukcí. V případě vítězství v aukci uzavíráte následně smlouvu přímo s prodávajícím.
Nejsme stranou smlouvy uzavřené po skončení aukce a neneseme žádnou odpovědnost
za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají, a ani za
případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.
1.5. V případě, že jste spotřebitel, tj. pokud jste fyzickou osobou a aukce se zúčastňujete mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání, a prodávající je právnická osoba nebo podnikatel, kteří nabízejí předměty aukce
na webovém rozhraní v rámci své podnikatelské činnosti, je smlouva spotřebitelskou
smlouvou a vztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů. Zejména jako
spotřebitel máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. O skutečnosti, že se
jedná o spotřebitelskou smlouvu, a případně o dalších právech a skutečnostech, které
z toho pro vás vyplývají, budete informováni v aukční nabídce.
1.6. Vložením předmětu do aukce (jste-li prodávající), nebo učiněním příhozu (jste-li účastník
aukce) a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito Pravidly
seznámili a souhlasíte s nimi.

2. Před zahájením aukce
2.1. Na webovém rozhraní v sekci „Aukce“ naleznete seznam aukčních nabídek včetně
informací o prodávajícím. Každá aukční nabídka obsahuje popis předmětu aukce (včetně
případných fotografií), vyvolávací cenu, okamžik zahájení aukce, vady zboží, pokud se
nějaké vyskytují, případně i způsob platby a dodání a další údaje. Není-li v aukční nabídce
uveden způsob platby a dodání nebo je-li zde na výběr více způsobů, budou tyto
záležitosti předmětem následné domluvy mezi kupujícím a prodávajícím po skončení
aukce.
2.2. Prezentace aukčních nabídek je informativního charakteru a nejedná se o návrh na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy
je nutné, abyste v době vyhrazené pro jednotlivou aukci učinili nejvyšší příhoz a aby došlo
k následnému přijetí tohoto nejvyššího příhozu ze strany prodávajícího.
2.3. Prohlížet jednotlivé aukční nabídky mohou i neregistrovaní návštěvníci, účastnit se aukce
však mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. Založení uživatelského účtu a
ochrana osobních údajů v souvislosti s využíváním webového rozhraní se řídí Podmínkami
užití webového rozhraní.
2.4. Účast na aukci není nijak zpoplatněna, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

3. Průběh aukce
3.1. V okamžiku zahájení aukce je cena předmětu aukce rovna vyvolávací ceně.
3.2. Zájem o koupi předmětu aukce můžete projevit kliknutím na tlačítko ,,koupit".
Další případný zájemce o koupi předmětu učiní návrh kliknutím na tlačítko „Přihodit“.
Po každém příhozu se cena předmětu aukce navýší o hodnotu příhozu.  Minimální
hodnotu jednoho příhozu naleznete v níže uvedené tabulce minimálních příhozů.
Učinění příhozu je závazným návrhem na uzavření smlouvy z vaší strany za cenu
předmětu aukce v okamžiku učinění příhozu navýšenou o hodnotu příhozu.

Tabulka výše minimálních příhozů

Aktuální cena (v Kč)                                                    Hodnota příhozu (v Kč)                                                           
1 - 4,991
5 - 19,992
20 - 49,993
50 - 99,995
100 - 499,9910
500 - 999,9920
1 000 - 2 499,9950
2 500 - 4 999,99100
více než 5 000200

3.3. Každá aukční nabídka je časově omezena. Základní doba trvání každé aukce je 7 nebo 30 dní od
okamžiku zahájení aukce. Aukce končí ve stanovený čas (po uplynutí 7 dní od okamžiku
zahájení aukce), pokud nebude v době posledních tří minut před skončením aukce
učiněn žádný příhoz. Pokud bude v době posledních tří minut před skončením aukce
učiněn alespoň jeden příhoz, doba trvání aukce se prodlužuje vždy o další tři minuty.
V takovém případě končí aukce v okamžiku, kdy v době posledních tří takto přidaných
minut nebude učiněn žádný příhoz.
3.4. V průběhu aukce je v aukční nabídce kromě informací uvedených v článku 2.1 těchto
Pravidel uvedena také aktuální cena předmětu aukce (po posledním nejvyšším příhozu),
počet aktuálních účastníků aukce a doba zbývající do skončení aukce v souladu s článkem
3.3 těchto Pravidel.
3.5. Kupujícím se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší příhoz před skončením aukce.
Kupní cenou je vítězná cena.
3.6. Veškeré ceny předmětu aukce navrhované účastníky aukce obsahují veškeré daně, cla a
poplatky. Vítězná cena předmětu může být navýšena pouze o náklady spojené se
způsobem dopravy a platby stanoveným v aukční nabídce nebo dohodnutým individuálně
mezi kupujícím a prodávajícím.

4. Zrušení příhozu či aukce
4.1. Vyhrazujeme si právo zrušit váš příhoz, pokud:
- není možné ověřit vaši totožnost;
- při založení vašeho účtu byly použity nepravdivé údaje;
- váš uživatelský účet byl před skončením aukce zrušen dle Podmínek užití
webového rozhraní.
Dále můžeme zrušit váš příhoz na vaši žádost, pokud s tím prodávající souhlasí. Vezměte
na vědomí, že na zrušení příhozu nemáte nárok a zrušení je možné pouze se souhlasem
prodávajícího.
4.2. Pokud bude váš příhoz, který byl vítězným příhozem, zrušen dle článku 4.1 těchto Pravidel
až po skončení aukce, bude předmět aukce nabídnut k prodeji účastníku aukce, který se
umístil jako další v pořadí, za cenu odpovídající nejvyššímu příhozu tohoto účastníka.
4.3. Vyhrazujeme si právo zrušit aukci po jejím zahájení, pokud v průběhu aukce zjistíme, že
aukční nabídka je v rozporu s těmito Pravidly nebo Všeobecnými obchodními podmínkami
pro poskytování služeb. Ze strany prodávajícího může být aukce po jejím zahájení zrušena
pouze v případě, že dojde po zahájení aukce ke skutečnosti, která činí plnění, které je
předmětem aukce, objektivně nemožným nebo protiprávním (např. zničení či krádež
předmětu aukce). O zrušení aukce budete informováni na webovém rozhraní.

5. Po ukončení aukce
5.1. Po ukončení aukce budete na webovém rozhraní Systémem informováni, zda jste učinili
nejvyšší příhoz a stáváte se kupujícím v souladu s článkem 3.6 těchto Pravidel, či nikoliv.
5.2. Pokud se stanete kupujícím v souladu s článkem 3.6 nebo článkem 4.2 těchto Pravidel,
Systém poskytne po ukončení aukce vaše kontaktní údaje prodávajícímu a budete
kontaktováni prodávajícím, a to do tří pracovních dnů od skončení aukce za účelem
uzavření smlouvy. Pokud vás prodávající nekontaktuje do tří pracovních dnů od skončení
aukce, pozbývá učinění vašeho příhozu závaznosti a nejste povinni smlouvu
s prodávajícím uzavřít.
5.3. Prodávající může kupujícího kontaktovat v souladu s článkem 5.2 těchto Pravidel za
účelem přijetí jeho návrhu a uzavření smlouvy, nebo se může s kupujícím dohodnout
jinak.
5.4. V případě, že kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, může být předmět aukce
nabídnut k prodeji účastníku aukce, který se umístil jako další v pořadí, za cenu
odpovídající nejvyššímu příhozu tohoto účastníka. Návrh tohoto účastníka však již není
závazný a není povinen smlouvu s prodávajícím uzavřít.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Užívání webového rozhraní a účast na aukci je na vaše vlastní riziko. Neodpovídáme za
žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty provedených příhozů, která je
důsledkem účasti nebo nemožnosti účasti na aukci nebo poruchou webového rozhraní
nebo Systému.
6.2. Veškeré vztahy související s účastí v aukci se v otázkách neupravených těmito Pravidly,
Podmínkami užití webového rozhraní nebo v případě prodávajících Všeobecnými
obchodními podmínkami pro poskytování služeb řídí občanským zákoníkem, případně
dalšími platnými právními předpisy České republiky.
6.3. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní
vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým
právem.
6.4. Znění těchto Pravidel můžeme měnit či doplňovat.
6.5. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu.

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1.10.2017.